Zastosowanie oleju popirolitycznego 2020.01.29
Surowy olej popirolityczny. Analiza charakteru podstawowych właściwości fizykochemicznych oleju oraz przydatności jego frakcji w komponowaniu paliw ciepłowniczych skłania do ominięcia procesu frakcjonowania oleju i sporządzania kompozycji paliw ciepłowniczych z wykorzystaniem niefrakcjonowanego oleju popirolitycznego i olejów roślinnych. Wykonano kompozycje paliwową z oleju popirolitycznego i surowego oleju rzepakowego o składzie 1:1 obj. W poniżej tabeli przedstawiono właściwości fizykochemiczne powyższej mieszaniny.
Podstawowe właściwości paliwa o składzie 1:1 oleju popirolitycznego : oleju rzepakowego oraz norm przedmiotowych wymagania na oleje ciepłownicze
Kompozycja. Proste zmieszanie oleju popirolitycznego z surowym olejem rzepakowym pozwala uzyskać paliwo ciepłownicze o właściwościach odpowiadających wymaganiom PN-C-96024 na olej opałowy C1 bez konieczności frakcjonowania oleju popirolitycznego z wyeliminiowaniem problemu zagospodarowania uciążliwych frakcji wrzących do 150°C oraz pozostałości. Paliwo to wyróżnia się ponadto doskonałymi właściwościami niskotemperaturowymi oraz praktycznie nieobecnością wanadu. Dzięki temu rozwiązaniu aromatyczny charakter oleju popirolitycznego został znacznie osłabiony.

Hydrorafiowany olej popirolityczny. Właściwości hydrorafinowanego oleju popirolitycznego - HOP (mieszaniny z procesów hydratacji prowdzonych w różnych warunkach) ze względu na zbyt wysoką zawartość siarki (0,4431 % m/m) oraz niską temperaturę zapłonu w tyglu zamkniętym (32oC) nie pozwalają na wykorzystanie go w charakterze substytutu lekkiego oleju opałowego. W przypadku norm na ciężkie oleje opałow C1, C2, C3 zawartość siarki nie przekracza dozowolonych poziomów, jednak temparatura zapłonu w tyglu zamkniętym, podobnie jak w przypadku olejów L1, L2, jest zbyt niska. Oddestylowanie frakcji lekkich prawdopodobnie pozwoli na podniesienie temp. zapłonu i spełnienie norm na ciężkie oleje opałowe.
Podstawowe właściwości paliw: 10% hydrorafinatu / 90% oleju napędowego
oraz 30% hydrorafinatu / 70% lekkiego oleju opałowego. Wymagania norm przedmiotowych na olej napędowy i lekki olej opałowy.
Kompozycje. Otrzymano i zbadano właściwości dwóch kompozycji paliwowych: 10% hydrorafinatu / 90% oleju napędowego (10%HOP+90%ON) oraz 30% hydrorafinatu / 70% lekkiego oleju opałowego (30%HOP+70%LOO). Wykorzystanie HOP w charakterze komponentu oleju napędowego przy jego 10% udziale nie jest możliwe z uwagi na kolizję w/w parametrów z wymaganiami na olej napędowy. Kompozycja zawierająca 30% HOP oraz lekki olej opałowy kolidują z wymaganiami na to paliwo w zakresie temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym.
IIMPiB Toruń, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie