Charakterystyka oleju popirolitycznego 2020.01.29
Charakterystyka oleju. Zbadano podstawowe właściwości fizyko-chemiczne oleju popirolitycznego pod kątem zastosowania jako paliwa. Wyniki wskazują, że jego właściwości, pod względem zawartości siarki, istotnie odbiegają od wymagań stawianym lekkim olejom opałowym. Wysoka zawartość siarki jest konsekwencją sposobu otrzymywania wyrobów gumowych (wulkanizacja systemem siarkowym). Gęstość oleju popirolitycznego jest nieco większa od wymagań, lepkość znajduje się na granicy wymagań dla oleju L1. Korzystną właściwością oleju popirolitycznego jest wyższa temperatura zapłonu, co zwiększa bezpieczeństwo magazynowania.
Podstawowe właściwości fizykochemiczne oleju popirolitycznego

Analiza węglowodorowa oleju popirolitycznego wskazuje na jej wyraźnie aromatyczny charakter (tabela ponieżej z lewej), co jest poważnym mankamentem zawężającym zakres zastosowania jako paliwo wyłącznie do urządzeń przemysłowych.
Skład węglowodorowy oleju popirolitycznego.


Skład pierwiastkowy oleju popirolitycznego.

W oleju popirolitycznym nie stwierdzono wywołującego korozję wanadu (tabela powyżej,z prawej), który jest obecny w produktach ponaftowych. Mała zawartość innych pierwiastków spowoduje zmniejszenie emisji cząstek stałych w spalinach.

Frakcjonowanie. Szeroka frakcja oleju popirolitycznego nie spełnia wymagań jakościowych jakie są stawiane olejom ciepłowniczym. Przeprowadzono więc proces destylacji w celu otrzymania frakcji spełaniających wymagania dla olejów ciepłowniczych. Destylacja pozwala w produktach ropopochodnych na wyeliminowanie frakcji niskozapłonowych oraz frakcji odpowiedzialnych za wysokie wartości lepkości i o wysokiej zawartości siarki.
Właściwości fizykochemiczne frakcji oleju popirolitycznego: destylaty do 150°C;
150-240°C i pozostałość .

Rozdział przeprowadzono metodą destylacji normalnej na frakcje wrzące w zakresach: do 150°C; 150°C - 240°C. Podstawowe właściwości fizykochemiczne komponentów frakcji oleju popirolitycznego rozdzielonej wg temp. wrzenia na destylaty do 150°C; 150-240°C i pozostałość przedstawiono w tabeli powyżej. Frakcja oleju popirolitycznego destylująca do 150°C nie odpowiada wymaganiom PN-C-96024 pod względem lepkości, temperatury zapłonu a także gęstości. Frakcja 150-240°C koliduje z w/w wymaganiami pod względem gęstości. Podstawowe właściwości pozostałości po destylacji kwalifikują ją do grupy ciężkich olejów opałowych C3.
IIMPiB Toruń, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie